Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Begripsbepaling

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alpha MindBoost
Academy B.V. (hierna: “MBA”) en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een training door
MBA, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. Deze Algemene
Trainingsvoorwaarden worden voorafgaand aan de inschrijving van een training aan de Klant
verstrekt. Iedere Klant die een training aanschaft bij MBA, stemt in met deze voorwaarden.

1.2

Klant (of Opdrachtgever): de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de
betaling van de trainingskosten die deze heeft afgenomen bij MBA.

1.3

Een training van MBA bestaat uit een of meerdere trainingsdagen tezamen, op een door MBA
vastgestelde locatie of online (met technieken voor communicatie op afstand). Waar in deze
voorwaarden over “training” wordt gesproken, wordt het geheel aan trainingsdagen van een
opleiding bedoeld.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1

Een overeenkomst tussen MBA en de Klant komt tot stand door inschrijving via de website van MBA
of het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door MBA.

Artikel 3: Betaling

3.1

MBA brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Klant dient de
deelnamekosten binnen 30 dagen na inschrijving te voldoen en voor de start van de eerste trainingsdag.
De Klant kan bij MBA informeren naar de mogelijkheden van een gespreide betaling.

3.2

De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij
uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van MBA wordt vermeld.

3.3

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 4: Annulering training

4.1

De Klant heeft – zoals bedoeld in lid 4.2 t/m 4.3 – de mogelijkheid deelname aan een (gehele)
training te annuleren door een e-mail te sturen naar contact@mindboostacademy.com.

4.2

Een Klant kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de inschrijving kosteloos annuleren, op
voorwaarde dat de (eerste) trainingsdag nog niet heeft plaatsgevonden. Als de (eerste) trainingsdag al heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

4.3

Als een Klant na 14 dagen na inschrijving, maar uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand de eerste
trainingsdag annuleert, is de Klant slechts de annuleringskosten ter hoogte van 10% van de totale
deelnamekosten verschuldigd.

4.4

Als annulering plaatsvindt minder dan 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Klant
zonder annulering niet aanwezig is bij de trainingsdagen, blijft de Klant de volledige deelnamekosten
verschuldigd. Dit geldt ook indien gekozen is voor een gespreide betaling.

4.5

MBA kan daarnaast door overmacht of onvoorziene omstandigheden besluiten om een training te
annuleren of (in geval van bijzondere omstandigheden) een Klant weigeren in te schrijven voor een
training. MBA zorgt dat een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk bij de Klant bekend is. Ook in deze gevallen is de Klant geen kosten verschuldigd en is MBA geen andere kosten aan de Klant verschuldigd.

4.6

MBA kan daarnaast door overmacht of onvoorziene omstandigheden besluiten om een training te
annuleren of (in geval van bijzondere omstandigheden) een Klant weigeren in te schrijven voor een
training. MBA zorgt dat een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk bij de Klant bekend is. Ook in deze gevallen is de Klant geen kosten verschuldigd en is MBA geen andere kosten aan de Klant verschuldigd.

Artikel 5: Verhindering

5.1

Wanneer de Klant verhinderd is om een of meerdere trainingsdagen te bezoeken, heeft de Klant de
mogelijkheid om de trainingsdag(en) in te halen in een vergelijkbare groep of indien beschikbaar gesteld door MBA de opgenomen video opnames van de gemiste dag te bekijken.

5.2

Wanneer de docent van de training onverwacht verhinderd is op een geplande trainingsdag, zal er
voor een passende vervanging gezorgd worden. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de Klant voldoende
mogelijkheid om de trainingsdag op een later moment in te halen.

Artikel 6: Herhalen training

6.1

Een training kan onder bepaalde voorwaarden door een Klant worden herhaald. De Klant is in dat
geen opleidingskosten verschuldigd, maar enkel een vergoeding voor de faciliteiten. Een Klant die
interesse heeft in herhaling van een training, kan bij MBA informeren naar de mogelijkheden en
voorwaarden hiervan.

6.2

In geval dat herhaling van een training plaatsvindt, blijven deze Algemene Voorwaarden gelden.

6.3

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoedenTrainingen waarvoor deze voorwaarde geldig is zijn: NLP Practitioner.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1

Op alle door MBA uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils,
grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en andere in de training gebruikte
schriftelijke materialen, rust een auteursrecht. Dit auteursrecht berust bij MBA, tenzij een andere
auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van MBA is het de Klant niet toegestaan om deze materialen te kopiëren of te verspreiden of op een
andere wijze inbreuk te maken in het auteursrecht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1

MBA spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, op een
manier die voor de Klant prettig en veilig is. Het bezoeken van trainingsdagen verloopt op eigen risico
van de Klant.

8.2

Om trainingen zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, is de Klant verplicht om vooraf
telefonisch contact op te nemen in geval van medische bijzonderheden. Zulke bijzonderheden kunnen bestaan uit medicijngebruik, medische aandoeningen, psychische klachten, behandelingen, therapieën die worden gevolgd of andere aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor MBA of de betreffende trainer.

8.3

Mocht een Klant schade hebben opgelopen tijdens een trainingsdag, dan is MBA alleen
aansprakelijk voor tijdens de training geleden schade als die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MBA, maar maximaal ter hoogte van de door de Klant betaalde (totale) deelnamekosten.

8.4

MBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door
bedrijfsstagnatie. Daarnaast is MBA niet aansprakelijk als de Klant de mogelijkheid heeft een
verzekeringsmaatschappij aan te spreken voor de geleden schade.

8.5

Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden
ontleend.

Artikel 9: Klachten regeling

9.1

MBA hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar trainingen en spant zich in om voor al haar Klants
een waardevolle training te verzorgen. Mocht er desondanks een ontevredenheid zijn ontstaan over een gegeven training, dan nodigt MBA de Klant uit deze klacht bij MBA kenbaar te maken.

9.2

Een Klant kan een klacht indienen door telefonisch contact op te nemen met student-support via
telefoonnummer 010-808 10 20. Een klacht kan daarnaast schriftelijk worden ingediend door een e-mail te verzenden naar info@mindboostacademy.com of per post te versturen naar:

Alpha MindBoost Academy B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 366
3000 AJ Rotterdam

Op de website www.mindboostacademy.com is een uitgebreide klachtenprocedure opgenomen ter
aanvulling van dit artikel. Bij schriftelijk ingediende klachten stuurt MBA na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging. Klanten krijgen binnen 14 dagen na ontvangt van hun telefonisch of schriftelijk ingediende klacht een inhoudelijke reactie van MBA.

Artikel 10: Privacy

10.1

MBA brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Klant dient de
deelnamekosten binnen 30 dagen na inschrijving te voldoen en voor de start van de eerste trainingsdag.
De Klant kan bij MBA informeren naar de mogelijkheden van een gespreide betaling.

10.2

MBA verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Klanten te kunnen bellen of          e-mailen om zo de dienstverlening uit te kunnen voeren; – Klanten te informeren over wijzigingen van

diensten en producten; – Het afhandelen van betalingen; – Klanten de mogelijkheid te bieden om een
account aan te maken.

10.3

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

10.4

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

10.5

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

10.6

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

10.7

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

10.8

De Klant is bij niet tijdige betaling verplicht aan MBA de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 11: Overige Bepalingen

11.1

MBA en alle voor MBA werkzame trainers en medewerkers zullen geheimhouding betrachten met
betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die de Klant voorafgaand of tijdens de training van MBA
met MBA of diens trainer(s) deelt.

11.2

MBA maakt tijdens de trainingen geen beelden van de Klant, tenzij de Klant hiervoor wordt
gevraagd en hiermee uitdrukkelijk instemt.

11.3

Op de overeenkomst tussen MBA en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De geschillen
voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling
voorgelegd.